Postup likvidace pojistné události - pojišťovna

Poté, co jsou doručeny potřebné dokumenty k  pojistné události do pojišťovny, ujímá se ho pracovník likvidace pojistných událostí – likvidátor.


Povinností likvidátora je šetřit pojistnou událost, komunikovat s klientem a příslušnými institucemi tak, aby pojistná událost byla vyřízena v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a příslušnými zákony. Povinností pojistitele (tj. pojišťovny) je ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla pojistná událost oznámena. Tříměsíční lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného.
V průběhu šetření pojistné události je likvidátor povinen ověřit, zda informace předané klientem jsou úplné a dostatečné pro řešení pojistné události v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a příslušnými zákony.
Poté, kdy jsou k dispozici všechny údaje nutné k řešení pojistné události, přistoupí likvidátor k výpočtu výše pojistného plnění. Při tomto výpočtu je znovu povinen postupovat v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a příslušnými zákony. Likvidátor se především řídí okolnostmi vzniku pojistné události, výší pojistné částky a její horní hranicí.

 

Informace o aktuálním stavu škody 
Chcete-li zjistit aktuální stav likvidace škody (například zda ještě chybí dodat některé dokumenty, vznést dotazy, připomínky, apod.) můžete kontaktovat příslušného technika pojistných událostí (tel. 774 944 940).