Životní pojištění

Pojištění kombinuje pojistnou ochranu a zhodnocení vkládaných finančních prostředků.

Druhy životního pojištění:

• investiční životní pojištění
• kapitálové životní pojištění
• rizikové životní pojištění (bez spořící složky)

Investiční životní pojištění

Pojištění kombinuje pojistnou ochranu a zhodnocení vkládaných finančních prostředků. Zhodnocení je zpravidla vyšší než u kapitálového životního pojištění, ale nebývá garantováno.

Lze si zvolit z nabídky několika investičních fondů, které se liší mírou předpokládaného zhodnocení finančních prostředků a současně podstupovanou mírou rizika. Výše dosaženého zhodnocení je závislá na zvolené investiční strategii a investiční riziko je celé na straně klienta.Část zaplaceného pojistného je v investičním životním pojištění spotřebována na krytí pojistné ochrany a poplatky pojišťovny, zbývající prostředky jsou investovány, tj. jsou z nich nakoupeny podílové jednotky, které pojišťovna vloží na individuální účet klienta. V případě úmrtí klienta je podle individuálních podmínek pojišťoven vyplacena pojistná částka nebo aktuální hodnota individuálního účtu, popřípadě obojí. Pro co nejvyšší zhodnocení a omezení investičního rizika je minimální doporučená doba trvání pojištění 10 let.

 

Kapitálové životní pojištění
Pojištění v sobě zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití. Jedná se o dlouhodobý produkt. Pro co nejvyšší zhodnocení je doporučená doba trvání pojištění 10 let a více. Pojistná částka může být pro obě uvedená rizika stejná nebo si klient může zvolit zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pojistnou částku pro případ dožití. Garantované zhodnocení je dnes srovnatelné s úročením spořících účtů a hlavní výhodou zůstává stejně jako u investičního životního pojištění možnost daňového odpočtu ze základu daně. Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného slouží k tvorbě rezervy pojištění. V případě úmrtí klienta pojišťovna vyplatí určené osobě sjednanou pojistnou částku. V případě dožití bude pojištěnému vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech.

Rizikové životní pojištění
Pojištění neobsahuje žádnou spořící složku a tvoří pojistnou ochranu pro případ smrti. V případě ukončení pojistné smlouvy není vyplaceno žádné plnění. K výplatě sjednané pojistné částky dochází v případě, že dojde k úmrtí klienta. V rámci jedné pojistné smlouvy je možné sjednat i další připojištění a rozšířit tak pojistnou ochranu. Rizikové životní pojištění zajišťuje pouze pojistnou ochranu, nezhodnocuje vložené finanční prostředky. Tento produkt je vhodný pro ty, kteří jsou například jedinými živiteli rodiny a chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti. Také jej lze jej použít k zajištění hypotéky či jiných úvěrových produktů, to znamená vinkulovat pojištění ve prospěch jiného subjektu.